Kwaliteit

Kwaliteit van zorg is binnen Psychologiepraktijk Dichtbij van grote waarde. Lees hieronder over certificering, privacy, klachten, kwaliteitsstatuut, ROM, cliënttevredenheid, nieuws en samenwerkingen’.

Certificering

Na een universitaire opleiding heb ik de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) afgerond van waaruit ik beschik over een BIG-registratie (BIG nummer: 89923463625). Daarnaast ben ik EMDR-practitioner, lid van de vakverenigingen VEN en VGCT en in opleiding tot VGCT-therapeut waarvoor ik diverse bijscholingen volg en gevolgd heb en deelneem aan supervisie en intervisie. Tevens ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NIP van waaruit ik de beroepscode volg. In de Beroepscode staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld.

DIC_Certifivering_Logo-01
DIC_Certifivering_Logo-02
DIC_Certifivering_Logo-03
DIC_Certifivering_Logo-04

Privacy

Vanzelfsprekend vind ik privacy zeer belangrijk en kun je er op vertrouwen dat ik in alle gevallen uiterst zorgvuldig met je persoonsgegevens omga. Over het omgaan met persoonsgegevens zijn regels vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Al je gegevens en verslagen worden in een elektronisch patiëntendossier (EPD) bewaard. Op dit dossier bestaat voor jou het inzagerecht, zoals dat volgens de WGBO geregeld is. Het dossier wordt, zoals wettelijk bepaald, na 20 jaar vernietigd.

Het veilig verloop van zorginhoudelijke communicatie vind ik heel belangrijk. Ik wil je dan ook vragen geen zorginhoudelijke vragen rechtstreeks naar mij te mailen of whatsappen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd, zoals middels het elektronisch patiëntendossier. Informatie over hoe je veilig naar mij kan communiceren ontvang je voorafgaand aan de behandeling.

Verder heb ik een geheimhoudingsplicht wat inhoudt dat ik je gegevens en informatie geheim houdt. In noodsituaties mag ik mijn geheimhoudingsplicht verbreken, bijvoorbeeld als ik denk dat jijzelf of anderen mogelijk gevaar lopen. Ik werk volgens de regels van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Informatie opvragen en/of delen met derden (zoals de verwijzer) doe ik alleen als je daar toestemming voor geeft.

Op de factuur die wordt ingediend bij je zorgverzekeraar komen de gegevens van je behandeling te staan zoals diagnose, zorgzwaarte-typering, type en duur van een sessie. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je een formulier ‘Bezwaar tegen aanleveren diagnosegegevens en/of zorgvraagtypering’ invullen. Deze is in de praktijk aanwezig. In het systeem van je verzekeraar blijft dan onvermeld voor welke problemen je in behandeling bent (geweest). Zorgverzekeraars mogen mij ook controleren. Als ze dat doen vragen ze mij om informatie of inzage in het dossier. Ik ben verplicht hieraan mee te werken als aan een aantal wettelijke voorwaarden is voldaan.

De NZa is de Nederlandse Zorgautoriteit, de toezichthouder op de zorgmarkt. Zij ontvangen twee soorten informatie. Enerzijds gegevens over declaraties in de GGZ, zoals zorgvraagtypering, classificatie en sessies. Deze gegevens vinden zij van belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. De NZa-database bevat geen persoonlijke gegevens zoals je naam, adres en woonplaats. Gegevens die direct tot cliënten te herleiden zijn worden gepseudonimiseerd. Ik ben verplicht om deze gegevens te verstrekken. Daarnaast dien ik de gegeven antwoorden op de HoNOS+ vragenlijst (op basis waarvan de zorgvraagtypering wordt vastgesteld) aan te leveren. Deze gegevens worden gebruikt om het systeem van zorgvraagtypering verder te valideren en te verfijnen. Zie voor meer informatie hier. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je gebruik maken van het formulier ‘Bezwaar tegen aanleveren diagnosegegevens en/of zorgvraagtypering’. Dit formulier is in de praktijk aanwezig. Zorgaanbieders mogen dan geen privacygevoelige gegevens, zoals de DSM diagnosehoofdgroep en het zorgvraagtype, doorgeven aan de NZa.

Tot slot, de procedure rondom privacy is in te zien in de praktijk.

Klachten

Vanzelfsprekend hoop ik op een prettige samenwerking en doe ik mijn best je te behandelen op een manier die past bij je hulpvraag en verwachtingen. Open communicatie als ook het regelmatig evalueren van de behandeling dragen hier aan bij. Het kan zijn dat je desondanks een klacht hebt over mijn omgang met jou of de behandeling. Ik wil je vragen je klacht in eerste instantie met mij te bespreken, van waaruit we zullen zoeken naar een passende oplossing. Komen we er samen niet uit, kun je je klacht kenbaar maken aan de klachten- en geschillencommissie van het NIP. Meer informatie hierover is hier te vinden.

Kwaliteitsstatuut
Sinds januari 2017 is iedere GGZ-aanbieder verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. Hierin staat beschreven hoe een aanbieder het werk georganiseerd heeft. Klik hier om het kwaliteitsstatuut in te zien.

ROM

Routine Outcome Monitoring (ROM) zijn vragenlijsten gericht op het evalueren van je klachten voorafgaand, (soms ook tijdens) en aan het einde van de behandeling. Iedere GGZ-aanbieder is verplicht deze metingen toe te passen om de effectiviteit van de geboden behandelingen te meten. Deze vragenlijsten worden middels het Therapieland-portal naar je verstuurd en kun je vanaf huis invullen. De resultaten van deze vragenlijsten worden met je besproken en opgeslagen in je dossier. Daarnaast ben ik verplicht de HoNOS+ in te vullen. Dit is een vragenlijst die antwoord geeft op het type zorgvraag en de zorgzwaarte.

Clienttevredenheid

Tussentijds en aan het einde van de behandeling staan we middels een evaluatiegesprek stil rondom je tevredenheid aangaande de omgang vanuit mij als behandelaar, de behandeling zelf en de werkwijze van de praktijk. Tevens zal ik je aan het einde van de behandeling vragen een clienttevredenheidsvragenlijst (CQi) in te vullen.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om je ervaring achter te laten op ZorgkaartNederland.nl. Hier kun je ook lezen hoe anderen de praktijk waarderen.