Werkwijze

Gedurende het hulpverleningsproces doorlopen we samen verschillende fases. Hieronder vindt je van elke stap uitleg.

om je naam en telefoonnummer te noemen. Ik zal dan uiterlijk mijn eerstvolgende werkdag terugbellen. Voor aanmelding is minimaal een verwijsbrief nodig. De verwijsbrief dient aan een aantal eisen te voldoen; naam verwijzer, AGB-code verwijzer, handtekening verwijzer, datum brief, BSN nummer van de cliënt, een vermoeden van een DSM-diagnose (let op: niet alle diagnoses worden vergoed) en aan welke vorm van GGZ-hulp de verwijzer denkt. Binnen mijn praktijk betreft dit BGGZ. Je kan de brief voorafgaand aan de aanmelding hier op checken. Na aanmelding zal ik je vragen de verwijsbrief toe te sturen en zal nagegaan worden of ik je kan uitnodigen voor een intakegesprek. Soms plan ik nog een aanvullend telefonisch contact om extra informatie op te vragen om een inschatting te maken of je bij op de juiste plek bent. Als dat zo is, ontvang je een bevestiging en zal er zo snel als mogelijk een intakegesprek worden gepland. Vaak geldt er nog wel een wachttijd. Als ik je niet kan uitnodigen dan ontvang je hierover bericht met een uitleg waarom dit niet mogelijk is. Voorafgaand aan de intake stuur ik je via beveiligde portalen (CRS-Elektronisch patiëntendossier, Therapieland) de behandelovereenkomst en vragenlijsten (ROM) toe. Ook toekomstige zorginhoudelijke mailwisseling zal via dit portaal (CRS) verlopen. Voor Therapieland dien je een account aan te maken. 

daaropvolgende gesprekken) worden de klachten, omgevings- en persoonsfactoren in kaart gebracht. Wanneer het nodig of gewenst is kan tijdens of na het intakeproces een belangrijke naaste van de cliënt worden uitgenodigd. Daarnaast kan met behulp van vragenlijsten gekeken worden naar de ernst van de klachten, het persoonlijk functioneren en of er passende hulp geboden kan worden. Intake en behandeling vindt in principe face to face plaats, maar kan indien gewenst en passend ook digitaal plaats vinden.  

Bij intake staan we tevens stil bij de inhoud van de behandelovereenkomst, de geldende procedures en het verloop van een behandeling binnen mijn praktijk. 

De resultaten worden met jou in een adviesgesprek besproken. In het adviesgesprek wordt tevens besproken of behandeling binnen de BGGZ passend is. Eventueel wordt terugverwezen naar de huisarts (afschaling) of doorverwezen naar de SGGZ (opschaling). Indien behandeling binnen de BGGZ passend is wordt een voorstel gedaan voor een behandelplan. In het behandelplan beschrijf ik, in afstemming met jou, wat de doelen voor behandeling zijn en hoe we dit realiseren. Ook wordt een DSM-classificatie gesteld. Je kan vervolgens aangeven of je akkoord bent met het behandelplan en indien je akkoord gaat leggen we dit vast in het behandelplan. Bij aanmelding wordt aan jou toestemming gevraagd middels een behandelovereenkomst ten aanzien van informatie-uitwisseling met de verwijzer. Wanneer je hiermee akkoord bent gegaan zal er voorafgaand, tijdens (wanneer nodig) en na afloop van de behandeling informatie worden uitgewisseld met de verwijzer. Ook kan bij toestemming informatie worden opgevraagd over eerdere behandelingen of informatiebronnen die van belang kunnen zijn. 

een veranderfase waarin je oefent met nieuw gedrag en de eindfase voor terugvalpreventie. Door tussen de sessies actief bezig te zijn met dat wat je met de behandelaar besproken hebt bespoedig je je herstel. Halverwege worden de behandeldoelen geëvalueerd middels een evaluatiegesprek en soms ook weer vragenlijsten (ROM). Ook de behandelrelatie wordt geëvalueerd. Het behandelplan wordt zonodig herzien. Vanzelfsprekend kun je ook eerder de behandelrelatie en het behandelverloop bespreekbaar maken.